MICOMA O PROJEKCIE

Slider Technologies Sp. z o.o. > MICOMA > MICOMA O PROJEKCIE

 

Celem głównym realizowanego projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa SLIDER poprzez wprowadzenie nowej oferty produktowo-usługowej w zakresie projektowania, konfiguracji, optymalizacji mikrosiecią energetyczną. Pozostałe cele realizacyjne projektu przedstawiają się następująco:

  • wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa
  • wzrost rozpoznawalności marki Slider Technologies oraz MICOMA
  • wzrost przychodów i poprawa płynności finansowej spółki,
  • dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa
  • wdrożenie wyników prac B+R w zakresie wprowadzenia usług zakresie projektowania, konfiguracji, optymalizacji mikrosiecią energetyczną.

Realizacja przedsięwzięcia jest wynikiem przeprowadzonej analizy potrzeb rynku rozwiązań OZE, na którym brak jest uniwersalnych rozwiązań optymalizujących i synchronizujących pracę instalacji elektroenergetycznych. Obecnie stosowanymi rozwiązaniami są sterowniki PLC, które muszą być projektowane każdorazowo dla konkretnej instalacji, co wpływa na znaczne podniesienie kosztów tworzonych instalacji OZE i wydłużenie okresu ich realizacji oraz sterowniki dedykowane, które umożliwiają konfigurację tylko niewielkiego fragmentu mikrosieci.

Przedmiotowy projekt zakłada inwestycję w środki trwałe oraz WNiP przedsiębiorstwa Slider Technologies Sp. z o.o. związane z wprowadzeniem nowej oferty produktowo-usługowej w zakresie usługi projektowania, konfiguracji i optymalizacji mikrosieci energetycznej z wykorzystaniem innowacyjnego produktu sterującego mikrosiecią energetyczną MICOMA. Inwestycja stanowić będzie wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez Slider Technologies Sp.z o.o, wprowadzające na rynek ww. ofertę usługowo-produktową.

W ramach projektu przewidziano zakup środków trwałych tj: integratora i symulatora mikrosieci oraz WNiP w postaci konfiguratora mikrosieci, które wykorzystywane będą do zaprojektowania instalacji sterującej mikrosiecią, konfiguracji produktu do celów indywidualnych użytkownika, a także jego testowaniu przed finalną instalacją u klienta. Dodatkowo planuje się zakup zestawu komputerowego i biurka, działania promocyjne oraz przygotowanie biznesplanu.

Okres realizacji: 02.01.2023 – 31.12.2023 r.

Kwota całkowita projektu: 1 095 930,00 PLN

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 890 000,00 PLN

Wysokość dofinansowania: 712 000,00 PLN


 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020