Slider Technologies

Jesteś tutaj: Home > O nas > Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Slider Technolologies Sp. z o.o.
ul. Przedpole 1
02-241 Warszawa
NIP: 522 29 95 227
REGON: 146048982
KRS: 0000414482

Warszawa, 14.12.2015 r.ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zakup usług w ramach poddziałania Bony na innowacje dla MŚP dla Slider Technologies Sp. z o.o.

 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty zakupu usługi w ramach projektu unijnego dla poddziałania Bony na innowacje dla MŚP prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

 

Przedmiotem usługi będzie wykonanie badań w celu opracowania nowego wyrobu - płaskiego wyrobu włókienniczego, który będzie charakteryzował się wysoką tłumiennością pola elektromagnetycznego. Przez wysoką tłumienność rozumie się tutaj poziom przynajmniej -20 dB w tłumieniu zarówno składowej elektrycznej jak i magnetycznej pola El-Mag do częstotliwości 10 GHz. Ważne jest także, aby opracowany produkt cechował się kosztem produkcji poniżej 10 zł/m2 (jeśli chodzi o koszty zmienne produkcji). Opracowany wyrób powinien zachowywać wysoką tłumienność pola elektromagnetycznego także w sytuacji gdy użyty będzie do szycia wyrobów odzieżowych.

 

W trakcie badań należy opracować kilka typów płaskich wyrobów włókienniczych i przebadać ich tłumienność w szerokim zakresie częstotliwości od -20dB w tłumieniu zarówno składowej elektrycznej jak i magnetycznej pola El-Mag do częstotliwości 10 GHz.

 

 

I. Postanowienia ogólne:


 1. Zamawiającym jest Slider Technologies Sp. z o.o., ul. Przedpole 1, 02-241 Warszawa.
 2. Projekt ubiega się o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.).
 3. Oferent przed złożeniem oferty, winien zapoznać się ze wszystkimi postanowieniami niniejszej treści zamówienia.
 4. Oferentem może być jednostka naukowa posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki. Lista jednostek naukowych posiadających przyznaną kategorię naukową przedstawiona została w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 lipca 2014 r. o przyznanych kategoriach naukowych jednostkom naukowym. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostępny jest pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_12/10862f9d5ea37e1dbbdf45dd0aba8aa2.pdf
 5. Oferowana usługa powinna uwzględniać specyfikę przedsiębiorcy, potencjał rozwojowy, uwarunkowania w jakich funkcjonuje.
 6. Oferent oświadcza, że zapoznał się z warunkami udzielenia i wypłaty wsparcia w ramach poddziałania Bony na innowacje dla MŚP opisanymi w dokumencie Wytyczne dla Wnioskodawców.
 7. Zamawiający oraz potencjalny wykonawca związani są treścią ofert.

 

 

II. Sposób uzyskania informacji dot. zamówienia:


osoba do kontaktu:  Piotr Butwiłowicz

e-mail: p.butwilowicz@slidertechnologies.pl

tel.: 506 908 497

fax.: +22 / 465 23 21

adres: ul. Przedpole 1, 02-241 WarszawaWszelkie zapytania w przedmiotowej sprawie prosimy kierować na podany powyżej adres e-mail.

 

 

III. Opis warunków udziału w postępowaniu:


 1. Oferta winna obejmować całość zamówienia.
 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego w stosunku do zamówienia podstawowego opisanego w Ogłoszeniu.
 3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Oferta powinna być złożona wedle wytycznych / kryteriów opisanych poniżej.
 5. Po wyborze wykonawcy, zainteresowany zobowiązany jest przystąpić do zawarcia Umowy z Zamawiającym.
 6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne wówczas, gdy Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
 7. Zmiany, poprawki lub modyfikacja oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.
 8. Wycofanie złożenia oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy.
 9. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.
 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian warunków zawartych w Ogłoszeniu do końca okresu składania ofert.

 

 

IV. Złożona oferta powinna zawierać:


nazwę i adres oferenta,

datę sporządzenia,

cenę całkowitą netto i brutto,

termin ważności oferty,

warunki i termin płatności,

maksymalny czas realizacji opracowania usługi w tygodniach,

opis aspektów środowiskowych i innowacyjnych,

podpis wykonawcy wraz z pieczątką imienną i firmową.

 

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Oferta może być przesłana:

 

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: p.butwilowicz@slidertechnologies.pl

- faksem na numer: + 22 / 465 23 21

- na adres pocztowy firmy: ul. Przedpole 1, 02-241 Warszawa

 

Zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie internetowej www.slidertechnologies.pl oraz w siedzibie zamawiającego mieszczącej się przy ul. Przedpole 1, 02-241 Warszawa.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 21.12.2015 r., godzina 15:00.

 

 

V. Tryb Udzielania Zamówienia: nieograniczony przetarg ofertowy, którego wartość przekracza 14 000 Euro.

 

Zamawiającego nie obowiązują postanowienia Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) (stan prawny na dzień 16 kwietnia 2014 r.) dlatego też postępowanie przetargowe nie jest prowadzone w oparciu o niniejszą Ustawę.

 

 

VI. Kryteria oceny:


Cena - waga kryterium 50% (50 punktów).
Termin wykonania zamówienia - 30% (30 punktów).
Aspekt środowiskowy - 10% (10 punktów).
Aspekt innowacyjny - 10% (10 punktów).

 

 

VII. Otwarcie ofert


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie firmy w dniu roboczym następującym bezpośrednio po terminie składania ofert przez Oferentów określonych w punkcie IV.

 

 

VIII. Wybór Oferenta


 1. Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który złożył ofertę uzyskując najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich złożonych ofert, zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie VI z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji.
 2. W ciągu 7-miu dni od powiadomienia Wybrany Oferent powinien zawrzeć z Zamawiającym Umowę o udzielenie zamówienia. Jeśli Oferent z jakichkolwiek powodów uchylił się od podpisania Umowy, Zamawiający dokona ponownego wyboru spośród złożonych ofert lub ponownie ogłosi konkurs ofert.

 

 

IX. Uwagi końcowe


 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielania zamówienia bez podania przyczyn na każdym jego etapie.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający ma prawo do anulowania postępowania ofertowego w każdym czasie przed dokonaniem zamówienia bez podania przyczyny oraz bez odszkodowania dla oferentów.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.